λ to SKI, logarithmically

Please see my newer notes instead. This page is kept for historical reasons.

{-# LANGUAGE CPP #-}
#ifdef __HASTE__
{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
import Haste.DOM
import Haste.Events
#endif
import Data.List
import Text.Parsec

data Deb = Zero | Succ Deb | Lam Deb | App Deb Deb deriving Show
infixl 5 :#
data Com = Com :# Com | S | I | C | K | B | Sn Int | Bn Int | Cn Int
ski :: Deb -> (Int, Com)
ski deb = case deb of
 Zero              -> (1,    I)
 Succ d  | x@(n, _) <- ski d -> (n + 1,  f (0, K) x)
 App d1 d2 | x@(a, _) <- ski d1
      , y@(b, _) <- ski d2 -> (max a b, f x y)
 Lam d | (n, e) <- ski d -> case n of
                0 -> (0,    K :# e)
                _ -> (n - 1,  e)
 where
 f (a, x) (b, y) = case (a, b) of
  (0, 0)       ->     x :# y
  (0, n)       -> Bn n :# x :# y
  (n, 0)       -> Cn n :# x :# y
  (n, m) | n == m  -> Sn n :# x :# y
      | n < m   ->        Bn (m - n) :# (Sn n :# x) :# y
      | otherwise -> Cn (n - m) :# (Bn (n - m) :# Sn m :# x) :# y

It relies on memoizing the bulk variants of the B, C, and S combinators:

\[\begin{align} B_n f g x_n ... x_1&= f &(g x_n ... x_1) \\ C_n f g x_n ... x_1&= (f x_n ... x_1)& g \\ S_n f g x_n ... x_1&= (f x_n ... x_1)&(g x_n ... x_1) \\ \end{align}\]

In particular, \(B_1, C_1, S_1\) are the standard \(B, C, S\) combinators. Linear complexity is implied by:

linBulk :: Com -> Com
linBulk b = case b of
 Bn n  -> iterate ((B:#    B):#) B !! (n - 1)
 Cn n  -> iterate ((B:#(B:#C):#B):#) C !! (n - 1)
 Sn n  -> iterate ((B:#(B:#S):#B):#) S !! (n - 1)
 x :# y -> linBulk x :# linBulk y
 _   -> b

Bulk discount

How about without memoization? Observe:

\[\begin{align} B_{m+n} f &= B_m (B_n f) \\ C'_{m+n} f &= C'_m (C'_n f) \\ S'_{m+n} f &= S'_m (S'_n f) \\ \end{align}\]

where

\[\begin{align} C'_n c f g x_n ... x_1 &= c (f x_n ... x_1)&g \\ S'_n c f g x_n ... x_1 &= c (f x_n ... x_1)&(g x_n ... x_1) \\ \end{align}\]

Hence we can build up the bulk combinators in a manner analogous to repeated squaring when exponentiating, resulting in a logarithmic factor in lieu of a linear one. In short: binary, not unary.

Define the following combinators:

\[\begin{align} b_0 c x y &= c (B x x) y \\ b_1 c x y &= c (B x x) (B x y) \\ X x y &= y I \\ \end{align}\]

To compute \(S_{50}\) for example, write 50 in binary: 11010. Then chain together \(b_0\) or \(b_1\) depending on the bits:

\[S_{50} = b_1(b_1(b_0(b_1(b_0 X)))) S'_1 I\]

Similarly for the other bulk combinators.

logBulk :: Com -> Com
logBulk b = case b of
 -- C' = \cfgx.c(fx) g  = B(BC)B
 -- S' = \cfgx.c fx (gx) = B(BS)B
 Bn n  -> go n (K:#I)     :# B       :# I
 Cn n  -> go n (K:#(C:#I:#I)) :# (B:#(B:#C):#B) :# I
 Sn n  -> go n (K:#(C:#I:#I)) :# (B:#(B:#S):#B) :# I
 x :# y -> logBulk x :# logBulk y
 _   -> b
 where
 go n base = foldr (:#) base $ ([b0, b1]!!) <$> bits [] n
 bits acc 0 = reverse acc
 bits acc n | (q, r) <- divMod n 2 = bits (r:acc) q
 b0 = C:#B:#(S:#B:#I)
 b1 = C:#(B:#S:#(B:#(B:#B):#(C:#B:#(S:#B:#I)))):#B

Therefore, if memoization is forbidden, we can easily transform a lambda term of length N to a combinatory logic term of length O(N log N).

Show Me

instance Show Com where
 show S = "S"
 show I = "I"
 show C = "C"
 show K = "K"
 show B = "B"
 show (l :# r) = (show l ++) $ case r of
  _ :# _ -> "(" ++ show r ++ ")"
  _   ->    show r
 show (Bn n) = "B_" ++ show n
 show (Cn n) = "C_" ++ show n
 show (Sn n) = "S_" ++ show n

For example:

λ> print $ logBulk $ Sn 1234
CB(SBI)(C(BS(B(BB)(CB(SBI))))B(CB(SBI)(CB(SBI)(C(BS(B(BB)(CB(SBI))))B(CB(SBI)(C(BS(B(BB)(CB(SBI))))B(C(BS(B(BB)(CB(SBI))))B(CB(SBI)(CB(SBI)(C(BS(B(BB)(CB(SBI))))B(K(CII))))))))))))(B(BS)B)I
λ> print $ logBulk $ Bn 1234
CB(SBI)(C(BS(B(BB)(CB(SBI))))B(CB(SBI)(CB(SBI)(C(BS(B(BB)(CB(SBI))))B(CB(SBI)(C(BS(B(BB)(CB(SBI))))B(C(BS(B(BB)(CB(SBI))))B(CB(SBI)(CB(SBI)(C(BS(B(BB)(CB(SBI))))B(KI)))))))))))BI

Demo

source :: Parsec String [String] Deb
source = term where
 term = lam <|> app
 lam = do
  orig <- getState
  vs <- between lam0 lam1 (many1 v)
  modifyState (reverse vs ++)
  t <- term
  putState orig
  pure $ iterate Lam t !! length vs
  where lam0 = str "\\" <|> str "\0955"
     lam1 = str "->" <|> str "."
 v  = many1 alphaNum <* ws
 app = foldl1' App <$> many1 ((ind =<< v) <|>
  between (str "(") (str ")") term)
 ind s = (iterate Succ Zero !!) .
  maybe (error $ s ++ " is free") id . elemIndex s <$> getState
 str = (>> ws) . string
 ws = many (oneOf " \t") >> optional (try $ string "--" >> many (noneOf "\n"))

#ifdef __HASTE__
main = withElems ["input", "lin", "log", "skiB"] $
  \[iEl, linEl, logEl, skiB] -> do
 skiB `onEvent` Click $ const $ do
  s <- getProp iEl "value"
  let v = snd . ski <$> runParser source [] "" s
  setProp linEl "value" $ either (("error" ++) . show) show v
  setProp logEl "value" $ either (("error" ++) . show) show $ logBulk <$> v
#else
amain = print $ logBulk $ Sn 1234
main = do
 let
  s = "\\l.l(\\h t x.t(\\c n.c h(x c n)))(\\a.a)(\\a b.b)"
  Right out = logBulk <$> snd . ski <$> runParser source [] "" s
 print out
#endif

Ben Lynn blynn@cs.stanford.edu 💡